2021 Executive Committee Election

The current executive committee were elected in the 2021 APSOOP committee meeting, Online

Current Executive Committee (2021)

President: Xianqun Fan 

Vice President: Fairooz P Manjandavida, Syeed Mehbub Ul Kadir 

Secretary-General: Hunter Yuen

Treasury: Emmy Li

Scientific Secretary: Renbing Jia

Council Member: Vikas Khetan, Bin Li, Zahid Kamal Siddiqui, Wei Lu, Yip Chee Chew